... " อยู่อย่างมีประโยชน์ และไม่เป็นภาระต่อสังคม " ...นายประมวล พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แนะนำผู้อำนวยการ


 ประวัติโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป

 ฝ่ายบริหาร

 ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลนักเรียน

 การจัดการศึกษา

 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

 นานาสาระและแหล่งความรู้

 AIS Call Center

 ภาพกิจกรรม

 ติดต่อเรา

 การรับบริจาค

 งานอาสาสมัคร

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมของโรงเรียน

 ปฏิทินกิจกรรม

 ดาวน์โหลด

 อัพโหลด

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ระบบสารสนเทศ


ดาวโหลดเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2555  กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

 

28 พฤศจิกายน 2555

ภาพกิจกรรม
หัวข้อทั้งหมด

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดฝึกอบรมครูผู้สอนพิการซ้อน/หูหนวกตาบอด(Deaf blind) ตามโครงการ "การจัดบริการการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพิการซ้อนในสถานศึกษาเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษระยะที่ 2" ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนส

วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 นำโดยครูกิจกรรมบำบัดโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วม "โครงการอบรมพัฒนาครูกิจกรรมบำบัด" โดยความร่วมมือของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯและชมรมครูกิจกรรมบำบัด สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ กรี

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนนำร่องและลงนามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดในประเทศไทย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กลุ่มวิชาภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

วันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศ ณ โรงแรมนครพิงค์พาเลซ จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2558

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นักศึกษาจากหมาวิทยาลัย Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประเมินครูศิริพร ตันทโอภาส เพื่อประเมินในการรับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2558 นักเรียนพิการซ้อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนคณะครูฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คุณครูนงนุช เสือโต เข้ารับเกียรติบัตร "ได้อุทิศตนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" ณ พุทธสถานเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถานเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21-22 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน แถลงนโยบายด้านการศึกษา "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิลใส่ขันดอก ณ วัดเจดีย์หลวงราชวรวิหาร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ประชุมการวิพากษ์และการประชุมมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 16 เมษายน 2558 คณะครูและบุคลากร รดน้ำดำหัวผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 17-21 มีนาคม 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 9 มีนาคม 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบหลักสูตรของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2- 6 มีนาคม 2558 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

วันที่17-19 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์เชียงใหม่จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือนักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมบอกรักแบบธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาฝึกประสบการณ์จัดแสดงนิทรรศการผลงานในการสอน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มงานอนุบาลศึกษาดูงานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ธนบัตรแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นนำคณะดูงานจำนวน 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศึกษาดูงานการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตราวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาการทำหนังสืออักษรเบรลล์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2558 ตัวแทนนักเรียนและครูผู้สอนดนตรีเข้าร่วมการแสดงดนตรีพร้อมรับทุนการศึกษา ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์

วันที่ 28 และวันที่ 30 มกราคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานด้านสื่อและเทคโนโลยีของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 27 มกราคม 2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมยุวกาชาดไทยธารน้ำใจสู่ชุมชน โดยมอบขนมและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2558 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “เยาวชนไทย ปันน้ำใจ เทิดไท้ องราชันย์” ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2558 ครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ณ แหล่งเรียนรู้อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2558 อ.มธุฤดี ชัยชนะ หัวหน้างานการเรียนการสอนระดับปฐมวัย นำ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 19-20 มกราคม 2558 ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ณ บ้านแม่หมิง บ้านป่าดงเมี่ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2558 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือนายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ แสดงความยินดีครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 20 ได้รางวัลทั้งหมด 4 รางวัล ชนะเลิศการอ่านไทย ป. 4-6 ,ชนะเลิศการเขียน ม.4-6 ชนะเลิศอ่านไทย คนตาดี, รางวัลที่ 2 อ่านภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 โคราชเกมส์ ซึ่งได้รับรางวัลกรีฑาจำนวน 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงและโล่นักกรีฑาดีเด่นหญิง,โล่ผู้ฝึกสอนกรีฑา

วันที่ 15-19 มกราคม 2558 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 โคราชเกมส์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับครูศิริพร ตันทโอภาส ที่ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูพร้อมรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติ “รางวัลหนึ่งแสนครูดี ”กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 6 ประจำปี 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูและรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ประจำปี 2558

วันที่ 12-13 มกราคม 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีกับเด็กชายเล็ก จะหลิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 5 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ นำคณะครูและนักเรียนสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่

วันที่ 27 ธันวาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะครูบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษามือสำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมงานวันคนพิการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม เลี้ยงอาหารว่างนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 บริษัทจินดาศิลป์มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กรมสรรพากร เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โดยมีนายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ให้การต้อนรับ

วันที่ 14 ธันวาคม 2557 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมโครงการสานฝันปันใจ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะศิษย์เก่า มช.รุ่น 6 มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยครูพวงพันธ์ ทองปั้น เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลและจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ พรอมเมดานา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

วันที่ 6 ธันวาคม 2557 นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2557 ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคคิลจารีมหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ และคณะครูบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 อาจารย์และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2257 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมเข้ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายชุ่มจิต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการUSAC ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแสดงพร้อมรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มหมู่เฮาจาวเหนือแจกเสื้อยึดให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาสาขาเวชศาสตร์การฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนสร้างภาพเลี้ยงอาหารว่างพร้อมมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 Pict 4 all กลุ่มหัวใจถ่ายภาพ จัดกิจกรรมสอนการถ่ายภาพ ในหัวข้อ “รูปที่มีทุกบ”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพนำโดยอาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย มอบกระดาษหน้าที่สามให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการท่านใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2557

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการต้อนรับผู้อำนวยการนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการท่านใหม่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ตัวแทนคณะครูบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

วันที่ 11 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ออักษรเบรลล์และสื่อภาพนูน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันที่ 6 -7 ตุลาคม 2557 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 และจัดทำแผนกลยุทธ์ (SWOT)

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์นักเรียนตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มงานห้องเรียนคละชั้นพิการซ้อนจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน/ห้องเรียนตัวอย่างสำหรับนักเรียนหูหนวกตาบอด และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชีย

วันที่ 29 กันยายน 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับครูภมรวรรณ โพธิ์แก้ว ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 กันยายน 2557 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2557 โรงเรียนกาวิละอนุกูลดูงานชีพ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 13 กันยายน 2557 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและเชิดชูเกียตริผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2557 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2557 อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นนำคณะดูงานจำนวน 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2557 คณะดูงานจากประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนห้องเรียนคละชั้นพิการซ้อน

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล

วันที่ 16 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬาสี ฟ้า-แสดเกมส์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2557

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หมวดวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day 2014 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คณะทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยให้บริการทำฟันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 งานห้องสมุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษา ดูงาน ห้องปฏิบัติงาน AIS Call center โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะครูบุคลากรและนักเรียน ทำบุญตักบาตรพระจำนวน 9 รูปเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ร วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16-20มิถุนายน 2557 คณะจากโรงเรียนตาบอดเวียดนามศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2557

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะครูจากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ศึกษาดูงานด้านอาชีพของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ แสดงความยินดีกับ อ.องอาจ แก้วจา, อ.นิรมล ชินโชติโสภณและอ.พวงพันธ์ ทองปั้น ในการเลื่อนตำแหน่งเป็นครู คศ.3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นักศึกษาจากประเทศแคนนาดาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของ นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะจากประเทศออสเตรเรียเฃ้าเยี่ยมชม โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมพิธีใส่ขันดอกอินทชิล ประจำปี 2557 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 คณะครูบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะจากประเทศมาเลเซียศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 งานห้องสมุดมอบรางวัลให้แก่คณะครูและนักเรียนในการร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดโครงการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง”ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมงาน “จุ้มสะหลี ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมกั๋นฮักษา ดำหัว ขอปอน” กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่

วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสอนตาบอดภาคเหนือฯศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 8 มีนาคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 7 มีนาคม 2557 งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมมัจฉาพาโชคให้กับนักเรียนและครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มียอดเงินออมสูงสุด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรและ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 32 ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เติมความรักให้น้องวันวาเลนไทน์ ณ เชียงใหม่ไนซาฟารี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 งานแนะแนวโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2557 คณะครูจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องพลังงานกับสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ

วันที่ 23 มกราคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2557 ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมวันครูและรับรางวัลครูดีเด่น ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

วันที่ 11 มกราคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ นายพงค์เทพ พรหมศิริ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และด.ช.คณัสนันท์ เงินคำ เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ เทศบาลนคนเชียงใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่แต่ละสถานที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมงานวันคนพิการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อำเภอสันกำแพง

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลประจำปี 2556 ณ เทสโก้ โลตัส สาขาหางดง

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัทP&G พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล มอบของและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศล้านนา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาตให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารบริษัท AIS เยี่ยมพนักงานและมอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ จัดกิจกรรมการออมเงินและเครื่องเล่นเส้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการอัดรายการตีสิบ ณ อาคารพาลาเดียม กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและนักเรียนจัดทำกระทงเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทอีจิส มิเดีย จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบของให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมทั้งโชว์การแสดง ณ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมการค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาติ ให้กับนักเรียน ณ ค่ายเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 26-30 ตุลาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Youth Para Games Malaysia 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 5 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ธนาคารโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด

วันที่ 30 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจัดงานเลี้ยงมุทิจิตให้กับ ครูลาวัลย์ บุญตัน ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สวนอาหารบ้านกังหัน

วันที่ 29 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

วันที่ 26-27 กันยายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19-22 กันยายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน “สร้างงาน สานอาชีพ เด็กพิเศษไทย” ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ (บึงลาดโพธิ์) จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 กันยายน 2556 นางสาวศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี รับรางวัลเยาวชนดีเด่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการแสดงในงาน Papers For Learning กระดาษเพื่อการเรียนรู้ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2556 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 กันยายน 2556 นักศึกษา สาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการ มอบความสุขด้วยรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 10 กันยายน 2556 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยมอบสื่อเดซี่ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 10 กันยายน 2556 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 7 กันยายน 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผู้ด้อยโอกาสด้วยกิจกรรม “ททท มอบเครื่องมือนำทางเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา” ด้วยการมอบไม้เท้าจำนวน ๔๐๐ อัน และหนังสือคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ๕ ภาค ให้กับนักเรียนโรงเ

วันที่ 6 กันยายน 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดพิธี “วันทรงดนตรี”ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมกีฬาสี “ฟ้า-แสดเกมส์” ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 22 สิงโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดพิธีเปิดศูนย์อาเซียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กิจกรรมจิตอาสา และเรียนรู้วิธีการทำนาบนพื้นที่สูง ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายกฤตนัย เสือยิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2556 ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม” ปาฏิหาริย์แห่งพระธรรม..อัศจรรย์ธรรมสัญจร” ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 สิงหาคม 2556 งานห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดกิจกรรมการร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เวิลด์ มิวสิค คอนเทสต์ 2013 ประเภทโชว์แบนด์ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนิเทศงานประกันคุณภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยประจำปี 2556

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เดินขบวนแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเมธัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะนักศึกษา Friend For Asia ศึกษาดูงานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2556

วันที่ 8- 12 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คณะนักศึกษาสัตวศาสตร์ จาก UNIVERSITY OF MINNESOTA ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนวัตกรรม “เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส” ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนกาวิละอนุกูลศึกษาดูงานด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 งานห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่

วันที่24-28 มิถุนายน 2556 งานห้องสมุดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงนักแต่งกลอนผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยและยังเป็นกวีเอกของโลก

วันที่ 24 มิถุยายน 2556 คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ศิลปินนักร้องจากค่ายอาร์สยามนำโดยคุณณัฐ กิติสาร เลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้แก่นักเรียนและจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงในช่วงเย็น

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาจากงานห้องสมุดและกิจกรรมการประกวดร้องเพลง

วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 เมษายน 2556 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ รดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณแก่โรงเรียน

วันที่22-26 มีนาคม 2556 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 1-6 มีนาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เมืองแพร่เกมส์” ณ จังหวัดแพร่ ได้รับเหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับที่ 2 ของการแข่งขันในครั้งนี้

วันที่ 11มีนาคม 2556 โรงเรียนกาวิละอนุกูลศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบหลักสูตรให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 9 มีนาคม 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 8 มีนาคม 2556 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูบุคลากรที่ไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 8 มีนาคม 2556 ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯมอบเกียรติบัตรให้กับห้องที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา2555

วันที่ 7 มีนาคม 2556 งานธนาคารโรงเรียนมอบรางวัลแก่ผู้ที่มียอดเงินออมสูงสุดของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2555

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ มอบรางวัลนักอ่านยอดเยี่ยมให้กับ ครูบุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูระดับชั้นอนุบาลนำนักเรียนออกพื้นที่เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อำเภอสันกำแพง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ทีโอที จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 31 ประจำปี2556

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศึกษาดูงานระดับชั้นอนุบาลพร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

วันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าด้วยหัวใจครั้งที่4 ณ ดอยสุเทพ-ดอยปุย

วันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดปัญญาเด็กพิเศษไทย” ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 “สุดยอดปัญญาเด็กพิเศษไทย” ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรม English Day Camp 2012 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ครูและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ เข้าร่วมงานวันคนพิการแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ณ ข่วงประตูท่าแพ

วันที่ 16 มกราคม 2556 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ รับเกียรติบัตรงานวันครูประจำปี 2556 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2556 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่15-19 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี

วันที่ 11 มกราคม 2556 คณะครูจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด อ.สันทราย

วันที่ 7 มกราคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเรยีนา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานคนพิการ ณ สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ และอาสาสมัครจากต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2555 Mr.Wayne A.Madden นายกสมาคมไลออนส์สากล เข้าเยี่ยม โครงการและกิจกรรมที่ได้จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดทำกระทงเนื่องในวันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือร่วมกับสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่โจ้ และสโมสรไลออนส์เมืองเอก กรุงเทพ จัดพิธีปิดกีฬาสีและกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อคนตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 62 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ(เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ ให้การต้อนรับ

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมแสดงพร้อมทั้งรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ ร่วมแสดงความสามารถทางดนตรีให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาดบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่12-13 พฤศจิกายน 2555 คณะครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคม สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ(ศอบท) จัดรถนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือแม่ลาย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย สโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่ แม่โจ้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพร้อมทั้งรับทุนการศึกษา จากบริษัทเอสโซ่ สาขาแม่ริมขาเข้า

วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เข้าร่วมการแสดงงาน ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่โจ้ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเพื่อคนตาบอด”กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ระหว่างวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2555 ณ วัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบุคลากรวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น วันที่ 20-22 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5 เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

วันที่ 12 ตุลาคม 2555 คณะครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัด “การประชุมสัมมนากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น” วันที่8-10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาโกบอล ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประเภททีมหญิง ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดย สมาคมกีฬาคนตาบอด ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 8-10 ตุลาค

คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อน ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555 ณ หมู่บ้านออบ หมู่ที่3 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2555

วันที่ 28 กันยายน 2555 ธนาคารโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุดประจำภาคเรียนที่ 1

วันที่ 21 กันยายน 2555โรงเรียนเมืองยาววิทยา-บ้านเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมของนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2555 คุณธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลี้ยงอาหารมื้อเช้า พร้อมทั้งมอบเงินให้แก่ นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ

วันที่ 15 กันยายน คณะครูและบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิตสมาคมศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ

การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรไลออนส์เมืองเอก กรุงเทพ “ฟ้า-แสด เกมส์” วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ มอบของพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 คณะครูบุคลากร และนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ยุวกาชาดโรงเรียนพุทธิโศภณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 คณะครูบุคลากรและนักเรียน ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเมธัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษากลุ่ม GLA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางของโรงเรียนร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 14 กรกฎาคม2555 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ รับทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล เนื่องในโอกาสทำบุญโรงพยาบาล

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อาคารจำหน่ายสินค้า บ้านกังวาล

วันที่ 11 ก.ค. 2555 คณะนักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากองค์กร Global Leadership Adventures (GLA) เข้าศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรม กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ณฐิตา หมื่นประจำ ให้การต้อน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2555

ทีมงานจากThai PBS ถ่ายทำและสัมภาษณ์กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน เพื่อออกอากาศในรายการทีวีจอเหนือ

วันที่ 27 มิถุนายน 2555 คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชกรรม ชั้นปีที่3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมส่ง ครูภรณ์ศิณี ขันแก้ว เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนแม่แก้ดน้อย

วันที่ 22 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารปรีชาโชติ” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนจัด พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี การจัดกิจกรรมโต้วาที และจัดการประกวดร้องเพลง

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพฟันของนักเรียน

วันที่ 4 มิถุนายน 2555 นักเรียนโรงเรียนสอนตาบอดภาคเหนือฯเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จัดกิจกรรม “ร่วมส่องทางสร้างฝัน ให้น้องในโลกมืด” โครงการสร้างหนังสือเสียงให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 สำนักงานประสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม “สืบสานความดีด้วยวิถีคุณธรรม” โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคพายัพ เชียงใหม่มอบสื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ โดยมีนายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 20 เมษายน 2555 ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ และคณะครูบุคลากร ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมืองของกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับคน พิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 5 และ 6

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขออนุญาตเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานในโรงเรียน

วันที่ 5 เมษายน 2555 ผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ และคณะผู้บริหารโรงเรียน นิเทศการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประพันธ์ ทองปั้น ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาโกบอลดีเด่น จากการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที 31

ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงแรมเดอะริม ที่ได้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ โดยมีอาจารย์ปิยฉัตร ศรีนาค เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 28 มีนาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับคณะครู บุคลากร ณ จังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา

วันที่ 21 มีนาคม 2555 งานอนามัย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2555 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2555 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงใหม่ 1, 2 และ 3 ในโอกาสมอบเตียงนอน และเครื่องนอน ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯโดยมีผู้อำนวยการประมวล พลอยกมลชุณห์ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 17-19 มีนาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายโครงการแบ่งปันกันและกันเพื่อธรรมชาติ (ค่ายเยาวชนผู้พิการทางสายตา) ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 14 มีนาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดการประชุมจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554

วันที่ 10 มีนาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯงานปัจฉิมนิเทศและพิธีจบการศึกษาประจำปีการ ศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2555 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ทำพิธีขึ้นเสาเอกการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า

วันที่ 9 มีนาคม 2555 คณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2555 คณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์วัชชิระ หาญกล้า ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้ศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนจัดการทดสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนจัดการประชุมวิพากษ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมเลี้ยงอำลาคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้แทนจาก Perkins International ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนของโรงเรียนสอนคนตาบอกภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 งานแนะแนวและสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากประเทศสวีเดน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูและนักเรียนจากองค์กร C4S ประเทศฝรั่งเศส ปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครพร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายแนะแนวการศึกษาน้อง ๆ พิการภาคเหนือ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯโครงการลานกีฬาสนามเด็กเพื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัทท่าอากาศยานไทย ติดตามการดำเนินงานโครงการ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24-27 มกราคม 2555 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61

วันที่ 20 มกราคม 2555 ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดน่านศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2555 คุณนิกกี้และคณะ มอบสื่อหนังสืออักษรขยาย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในห้องสมุดของโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2555 นักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมและมอบสิ่งของให้กับนักเรียน

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

วันที่ 30ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมการสังสรรค์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรม 9-10 ธันวาคม 2554โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554

กิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554

การผลิตหนังสือเสียงเดซีแบบฟูเทค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชีงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2554

นำนักเรียนร่วมพิธีทำบุญเมือง ณ ข่วงประตูสวนดอก

กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็น ด้านทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

การฝึกอบรมบุคลากรด้านทักษะการอ่าน การเรียนและการพิมพ์อักษรเบร์ลลระดับพื้นฐานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง

โรงเรียนสอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

ขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศนำนักเรียนทัศนะศึกษาและเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่

งานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

รดน้ำดำหัวผู้มีอุปการะคุณ

วันที่ 11 มีนาคม 2553 งานปัจฉิมนิเทศ - พิธีการจบหลักสูตร

วันที่ 11 มีนาคม 2553 การประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาม รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิบ้านสมานใจ ศึกษาดูงานและเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ TRIO ADVERTISTNG & MEDIA และ ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน ภาค 7

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการสื่อการเรียนการสอนวิทยาศษสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด

ขอขอบพระคุณบริษัทจี มีเดีย อินเวนทีฟ จำกัด

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรใน อ.ก.ค.ศ.

ศูนย์ภาษานานาชาติ สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

เทศบาลตำบลสันกำแพงนำนักเรียนจากโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2552 เข้าศึกษาดูงาน

ขอขอบพระคุณโรงเรียนสอนตัดผมกุหลาบทิพย์

บรรยากาศงานเลี้ยงส่งนักกิจกรรมบำบัด

ขอขอบพระคุณชมรมเพื่อนไทยเยอรมัน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้นโยบายด้านการศึกษาพิเศษ

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย

ศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละอนุกุล

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม 5

การประชุมนานาชาติ

อบรมการสื่อสาร

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552

การปฐมนิเทศน์นักเรียน ปีการศึกษา 2552

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1

 

ลิขสิทธิ์ © โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบโดย : www.thanaphum.com